Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Subsidiekantoor

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten en/of tot het geven van adviezen met betrekking tot de indiening en afhandeling van de subsidieaanvragen zoals deze op onze website staan vermeld. Voor zover enige bepaling in strijd mocht zijn of komen met dwingendrechtelijke bepalingen van consumentenrecht dient die bepaling als niet geschreven te worden beschouwd in relaties die wij aangaan met consumenten.

 

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van onze kant, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en binden ons slechts na ontvangst van onze een voor akkoord getekende schriftelijke opdrachtbevestiging. Aan eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de (getekende) opdrachtbevestiging afwijken, zijn wij slechts gebonden, indien deze afspraken of bevestigingen schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van ons komt. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
  2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 3 onderdeel a bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het eigen risico van de verzekering of indien de declaratie hoger is, tot het bedrag van de declaratie.
  3. Bij het inschakelen van derden zullen wij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Wij zijn echter voor eventuele tekortkomingen door deze derden niet aansprakelijk.
  4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van onze kant.
  5. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van ons voor die schade.

 

Medewerking opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht om volledige medewerking te verlenen aan ons bij de uitvoering van de overeenkomst. De uitvoering van de overeenkomst zal gebaseerd zijn op de informatie die de opdrachtgever heeft verstrekt. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens die wij nodig hebben voor de aanvraag – tijdig – worden verstrekt. Als de opdrachtgever hier niet aan voldoet, behouden wij het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat wij alle benodigde gegevens hebben ontvangen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zowel direct als indirect en van welke aard dan ook, die ontstaat doordat wij zijn uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. Indien het aan de opdrachtgever te wijten is dat wij de gegevens te laat hebben ontvangen, dan kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het te laat indienen van een aanvraag bij een instantie.

 

Diensten

De werkzaamheden die wij zullen uitvoeren zijn gespecificeerd in de dienstverleningsovereenkomst. Bij het beoordelen van de kwaliteit van de diensten die wij leveren, wordt niet alleen gekeken naar de subjectieve verwachtingen van de opdrachtgever. De norm wordt bepaald door wat in de branche als gebruikelijk wordt beschouwd. Wij hebben de verplichting om ons in te spannen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, subsidies en financiële bijdragen onder welke naam dan ook te verkrijgen, ten behoeve van de opdrachtgever. Dit zal naar beste vermogen gedaan worden.

Wanneer wij informatie verstrekken over de mogelijkheid om een subsidie of bijdrage te verkrijgen, gebeurt dit te goeder trouw. Het eventuele afwijzen van een subsidie of bijdrage vormt geen reden voor opzegging, ontbinding, opschorting of schadevergoeding.

Als voor de realisatie van een specifiek project vergunningen, ontheffingen, of zaken zoals bouwtekeningen nodig zijn, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, om deze op eigen kosten te verkrijgen.

 

Subsidies met betrekking tot het aardbevingsgebied in Groningen

Alleen particuliere eigenaren van de desbetreffende gebouwen, waaronder bedrijfsgebouwen aan huis, komen in aanmerking voor subsidie. Huurders hebben geen recht op subsidie. De subsidie van € 4.000 is uitsluitend beschikbaar voor particulieren die een schadevergoeding van € 1.000 of meer hebben ontvangen van het IMG of TCMG. Alle subsidies zijn van toepassing op gebouwen die zich bevinden in het versterkingsprogramma van het Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en/of in het waardedalingsgebied zoals gedefinieerd door het SNN, of binnen het trillingsgebied zoals aangegeven door het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Voor alle maatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt, geldt een uitvoeringstermijn van 3 jaar. Voor de € 4000 waardevermeerderingsregeling geldt een kortere termijn van 2 jaar voor de uitvoering van de maatregelen. Het is van belang op te merken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele vertragingen in de uitvoering van de werkzaamheden. Er kan willekeurige controle plaatsvinden op de uitgevoerde werkzaamheden, daarom raden wij aan om altijd de eindfacturen en betaalbewijzen te bewaren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele financiële sancties die worden opgelegd door het SNN, NCG of andere overheidsorganisaties als de vereiste maatregelen niet tijdig worden uitgevoerd. Let op, raadpleeg ook altijd de websites van SNN en/of het IMG. Vanwege politieke keuzes kan het beleid regelmatig wijzigen.

 

Tarieven

Wij declareren, tenzij anders is overeengekomen, een vast bedrag per subsidie aanvraag. Wij  werken op basis van ‘no cure, no pay’. Onze prijzen, honoraria en verschotten zijn steeds exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) t.a.v. bedrijven (tevens inhoudende beleggers) en inclusief btw t.a.v. consumenten, tenzij anders overeengekomen.

Indien werkzaamheden op basis van meerwerk of op basis van een vergoeding per uur, dag of andere tijdsperiode worden overeengekomen, zijn in de overeengekomen vergoeding geen reis- en verblijfkosten en andere door ons voor de uitvoering van de opdracht gemaakte externe onkosten begrepen. Deze kosten komen in dat geval als extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

Termijnen

Alle door ons genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, doch zijn vrijblijvend. Overschrijding van een door ons genoemde termijn geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

 

Tussentijdse intrekking opdracht

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen vóór het indienen van de subsidie. In dat geval is de opdrachtgever, de opdrachtnemer annuleringskosten verschuldigd voor een vast bedrag van € 50,00 Euro (exclusief btw), voor consumenten bedraagt dit € 60,50 (inclusief btw). Het beëindigen van de opdracht is voor de opdrachtgever niet meer mogelijk nadat de subsidieaanvraag heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de opdracht te beëindigen.

 

Betaling

Wij brengen de vergoeding pas in rekening nadat u de subsidie gedeeltelijk of volledig heeft ontvangen. Betaling vindt altijd achteraf plaats. Als onze factuur – op grond van de overeenkomst – aan de opdrachtgever is verzonden, waaronder begrepen de facturen voor termijnbedragen, dienen deze binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons te zijn betaald. De opdrachtgever heeft nimmer recht op korting of verrekening.

 

Geschillen

Op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een door ons gedane aanbieding of van een tussen ons en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloeiende overeenkomstzijn in eerste instantie uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, of in het geval de opdrachtgever een consument is de bevoegde rechter van diens woonplaats.